STT NỘI DUNG GHI CHÚ

LẬP TRÌNH JAVA WEB VỚI JSP SERVLET JDBC VÀ MYSQL

1 Tìm hiểu và xây dựng mô hình MVC trong jsp servlet
2 Build controller trong servlet Tìm hiểu servlet-mapping
Tìm hiểu @WebServlet trong servlet 3.0
3 Chia dự án thành mô hình 3 layer Layer DAO: DAO design pattern
Layer business logic: service

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SERVLET

4 Xây dựng webservice trong servlet Build restful API trong servlet
Hướng dẫn test API sử dụng POSTMAN
5 Tìm hiểu servlet filter Authentication and authorization trong servlet (phần quyền theo vai trò)

XÂY DỰNG CORE JDBC GIỐNG SPRING DATA JPA TRONG SPRING BOOT

6 Build phần core backend sử dụng JDBC Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Statement, PreparedStatement
Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Connection, Result Sets, Transaction ...
Viết các hàm chung cho phần core sử dụng JDBC
Ôn tập lại java core
7 Context Dependency injection (CDI) trong servlet Sử dụng Java Servlet Weld
8 Tìm hiểu JSP Ôn tập bootstrap
Ôn tập jquery
Tìm hiểu thư viện JSTL
Tìm hiểu JSP custom tag: tự build thư viện trong JSP giống JSTL
9 Ôn tập database Ôn tập lại các mối quan hệ onetomany, manytomany, onetoone
Ôn tập các câu lệnh trong sql: join, select, update, delete ...
10 Hướng dẫn sử dụng Sitemesh Decorator phân chia giao diện
11 Hướng dẫn sử dụng displaytags
12 Hướng dẫn tạo trang quản lý bài viết Hướng dẫn upload ảnh sử dụng base64 và restAPI trong jsp servlet
Tích hơp CKeditor và CKfinder hỗ trợ soạn thảo văn bản trong jsp servlet
Thêm, sửa, xóa bài viết
13 Xây dựng trang người dùng Xây dựng trang chủ
Xây dựng trang danh sách bài viết (phân trang)
Xây dựng trang chi tiết bài viết