Blog java và java web Tâm sự lập trình Hướng dẫn học java web Liên hệ Thanh toán

        Video hướng dẫn cài đặt phần mềm: XEM TẠI ĐÂY

  • Cài đặt java và cấu hình

           Download JDK 8: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

         Cấu hình java: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows

  • Cài đặt MYSQL:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

  • Cài đặt tomcat:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

  • Cài đặt apache maven:

           Link download: CLICK TẠI ĐÂY

           Cấu hình MAVEN: https://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/

  • Cài đặt eclipse EE:

           Link download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/

  • Cài đặt Postman:

           Link download POSTMAN: CLICK TẠI ĐÂY

  • Tomcat 7:

            Link download: CLICK TẠI ĐÂY