Hướng dẫn học java web Liên hệ Thanh toán

Hướng dẫn tạo project spring boot cơ bản

Các phần mềm và thư viện sử dụng:

 

Cấu trúc project spring boot:


Các bước tạo project spring boot cơ bản:

  1. Mở Eclipse EE, sau đó File -> New -> other

  2. Hộp thoại mở ra làm theo như trong hình:

           

       3. Tiếp tục làm theo như trong hình:

            

      4. Tiếp tục làm theo như hình bên dưới:

           

      5. Mở file POM.xml và them đoạn code như bên dưới:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>
4.0.0</modelVersion>
    <groupId>
com.laptrinhjavaweb</groupId>
    <artifactId>
spring-boot</artifactId>
    <version>
1.0</version>

    <parent>
        <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>
spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>
1.5.9.RELEASE</version>
    </parent>

    <properties>
        <java.version>
1.8</java.version>
    </properties>

    <dependencies>

        <dependency>
            <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>
spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>
spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>