Blog java web Hướng dẫn học java web Hướng dẫn java core cơ bản Liên hệ Thanh toán

Hướng dẫn tạo project spring boot cơ bản

Khóa học java web jsp servlet jdbc spring mvc spring boot restful web service

Khóa học spring boot cơ bản:

Các phần mềm và thư viện sử dụng:

 • Apache maven 3.6.0

 • Eclipse EE

 • JDK 1.8

 • spring boot 1.5.9.RELEASE

Download các phần mềm tại đây: LINK DOWNLOAD

Cấu trúc project spring boot:


Các bước tạo project spring boot cơ bản:

 1. Mở Eclipse EE, sau đó File -> New -> other

 2. Hộp thoại mở ra làm theo như trong hình:

           

       3. Tiếp tục làm theo như trong hình:

            

      4. Tiếp tục làm theo như hình bên dưới:

           

      5. Mở file POM.xml và thêm đoạn code như bên dưới:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>
4.0.0</modelVersion>
    <groupId>
com.laptrinhjavaweb</groupId>
    <artifactId>
spring-boot</artifactId>
    <version>
1.0</version>

    <parent>
        <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>
spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>
1.5.9.RELEASE</version>
    </parent>

    <properties>
        <java.version>
1.8</java.version>
    </properties>

    <dependencies>

        <dependency>
            <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>
spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>
org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>
spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

     6. Sau đó update project như hình bên dưới

      

7. Sau khi update project xong thì làm tiếp theo hình bên dưới

      

 • Trong folder src/main/java tạo 1 package có tên: com.laptrinhjavaweb.api
 • Trong package đó, tạo 1 class java HomaAPI.java và copy đoạn code bên dưới vào file HomeAPI.java

package com.laptrinhjavaweb.api;

import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HomeAPI {
    
    @GetMapping("/api/test")
    public ResponseEntity<String> testSpringBoot() {
        return ResponseEntity.ok("Success");
    }
}

8. Tiếp tục trong package (com.laptrinhjavaweb.api) tạo 1 file java Application.java và copy đoạn code bên dưới vào file

package com.laptrinhjavaweb.api;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

9. Tiếp tục làm theo hình bên dưới 

Trong folder src/main/resources tạo file application.properties và add đoạn code bên dưới vào file

server.port=8081

10. Sau khi hoàn thành các bưới kể trên, run project:

Kết quả thành công khi bạn mở trình duyệt và truy cập vào link:

Khóa học java web jsp servlet jdbc spring mvc spring boot restful web service

Thông tin liên hệ:

 • Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/lamrangho

 • Fanpage: https://www.facebook.com/laptrinhjavaweb

 • Email: truonglam@laptrinhjavaweb.com

 • Skype: +84962733463