Blog java web Tâm sự lập trình Khóa học java web Áo thun java web Hỗ trợ đồ án java và javascript Thiết kế website Hướng dẫn học java web Liên hệ

Hướng dẫn tạo project spring boot cơ bản

Khóa hoc spring boot cơ bản miễn phí:

Các phần mềm và thư viện sử dụng:

  • Apache maven 3.6.0
  • Eclipise EE
  • JDK 1.8
  • Spring boot 1.5.9.RELEASE

Download các phần mềm tại đây: LINK DOWNLOAD

Cấu trúc project spring boot:

Các bước tạo project spring boot:

1. Mở Eclipse EE, sau đó File -> New -> other

2. Hộp thoại mở ra, làm theo như trong hình:


 

3. Tiếp tuc làm theo như hình:

4. Tiếp tuc làm theo như hình:

5. Mở file POM.xml và them đoạn code như bên dưới:

<parent>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
   <version>1.5.9.RELEASE</version>
</parent>

<properties>
   <java.version>1.8</java.version>
</properties>

<dependencies>

   <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
   </dependency>

</dependencies>

<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
         <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

 

6. Sau đó update project như hình bên dưới:

7. Sau khi update project xong thì làm tiếp theo hình bên dưới:

Trong folder src/main/java tạo 1 package có tên: com.laptrinhjavaweb.api

  Trong package đó, tạo 1 class java HomaAPI.java và copy đoạn code bên dưới vào file HomeAPI.java

package com.laptrinhjavaweb.api;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HomeAPI {

   @GetMapping("/api/test")
    public ResponseEntity<String> testSpringBoot() {
        return ResponseEntity.ok("Success");
    }
}

 

8. Tiếp tuc trong package com.laptrinhjavaweb.api tạo 1 file java Application.java và copy đoạn code bên dưới vào file

package com.laptrinhjavaweb.api;

import org.springframework.boot.SpringApplication;

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication

public class Application {
   public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

 

9. Tiếp tục làm theo hình bên dưới

Trong folder src/main/resources tạo file application.properties và add đoạn code bên dưới vào file

server.port=8081

10. Sau khi hoàn thành các bưới kể trên, run project:

Kết quả thành công khi bạn mở trình duyệt và truy cập vào link:

Thông tin liên hệ: