STT NỘI DUNG GHI CHÚ

LẬP TRÌNH JAVA WEB VỚI JSP SERVLET VÀ JDBC

1 Tìm hiểu và xây dựng mô hình MVC trong jsp servlet
2 Build controller trong servlet Tìm hiểu servlet-mapping
Tìm hiểu @WebServlet trong servlet 3.0
3 Chia dự án thành mô hình 3 layer Layer DAO: DAO design pattern
Layer business logic: service

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SERVLET

4 Xây dựng webservice trong servlet Build restful API trong servlet
Hướng dẫn test API sử dụng POSTMAN
5 Tìm hiểu servlet filter Authentication and authorization trong servlet (phần quyền theo vai trò)

XÂY DỰNG CORE JDBC GIỐNG SPRING DATA JPA TRONG SPRING BOOT

6 Build phần core backend sử dụng JDBC Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Statement, PreparedStatement
Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Connection, Result Sets, Transaction ...
Viết các hàm chung cho phần core sử dụng JDBC
Ôn tập lại java core
7 Context Dependency injection (CDI) trong servlet Sử dụng Java Servlet Weld
8 Tìm hiểu JSP Ôn tập bootstrap
Ôn tập jquery
Tìm hiểu thư viện JSTL
Tìm hiểu JSP custom tag: tự build thư viện trong JSP giống JSTL
9 Ôn tập database Ôn tập lại các mối quan hệ onetomany, manytomany, onetoone
Ôn tập các câu lệnh trong sql: join, select, update, delete ...
10 Hướng dẫn sử dụng Sitemesh Decorator phân chia giao diện
11 Hướng dẫn sử dụng displaytags
12 Tích hợp SPRING BOOT vào JSP SERVLET Xây dựng RESTful API sử dụng Spring boot
Tương tác giữa SERVLET và SPRING BOOT thông qua WEBSERVICE
Truy vấn giữ liệu với SPRING DATA JPA trong SPRING BOOT

LẬP TRÌNH JAVA WEB SPRING FRAMEWORK

13 Xây dựng module cho project và thiết kế project spring mvc đơn giản Hướng dẫn cách chia multiple module
Hướng dẫn cấu hình spring và spring mvc sử dụng XML config và java config
14 Tìm hiểu spring mvc, spring core Spring MVC work flow
@Controller, ModelAndView, @PathVariable, @RequestParam ...
Tìm hiểu spring form tags trong JSP
@Reposiroty, @Service, @Component trong spring
Handling exception trong spring
Spring bean container
Dependency Injection trong spring
15 Hướng dẫn các thao tác trên GIT pull, push, commit, chia branch, merge request trong GIT (command line)

TÌM HIỂU SPRING SECURITY TRONG SPRING FRAMEWORK

16 Hướng dẫn sử dụng Spring Security Authentication and authorization trong spring
Tìm hiểu AuthenticationSuccessHandler trong spring security
Tìm hiểu UserDetailsService trong spring security
Tìm hiểu intercept-url trong spring security
Tìm hiểu authentication users và custom form login trong spring security
Tìm hiểu spring expression
Tìm hiểu security taglib trong JSP

TÌM HIỂU SPRING DATA JPA TRONG SPRING FRAMEWORK

17 Hướng dẫn sử dụng spring data jpa(tính năng trong spring boot) Cấu hình spring data jpa trong spring mvc
Tìm hiểu đối tượng JpaRepository trong spring data jpa
Hướng dẫn sử dụng cú pháp và các hàm có sẵn trong spring data jpa
Tạo table tự động thông qua entity trong spring data jpa

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SPRING MVC, SPRING FRAMEWORK

18 Tìm hiểu webservice trong spring Tìm hiểu restapi trong spring với @RestController, HTTP method ...
Hướng dẫn call API từ client sử dụng Jquery, Ajax
Hướng dẫn sử dụng POSTMAN để test API
Tìm hiểu về JPA architecture
Tìm hiểu các đối tượng trong JPA: entity manager, transaction, rollback ...
19 Tích hợp SPRING BOOT vào SPRING MVC Xây dựng RESTful API sử dụng Spring boot
Tương tác giữa SPRING MVC và SPRING BOOT thông qua WEB SERVICE
Truy vấn giữ liệu với SPRING DATA JPA trong SPRING BOOT

TÌM HIỂU JPA TRONG SPRING FRAMEWORK

20 Hướng dẫn sử dụng JPA: ORM framework Học cách truy vấn sử dụng Hibernate Query Language (HQL)
Học cách truy vấn sử dụng SQL Native
Eager and Lazy Loading trong JPA
Hướng dẫn build phần core backend sử dụng JPA và java core
21 Ôn tập java core Tìm hiểu ModelMapper
Ôn tập java 8, java generic, java reflection ...
22 Hướng dẫn tạo trang quản lý bài viết Hướng dẫn upload ảnh sử dụng base64 và restAPI trong jsp servlet
Tích hơp CKeditor và CKfinder hỗ trợ soạn thảo văn bản trong jsp servlet
Thêm, sửa, xóa bài viết
23 Xây dựng trang người dùng Xây dựng trang chủ
Xây dựng trang danh sách bài viết (phân trang)
Xây dựng trang chi tiết bài viết
24 Tạo chức năng comment (comment dạng cây) cho web Ôn tâp đệ quy trong java, đệ quy trong jsp
Hướng dẫn sử dụng Builder Parttern
Bổ trợ quan hệ n - n trong JPA
viết api hiển thị, lưu comment
Review code cho học viên
25 Tạo trang quản lý comment (comment dạng cây) của admin Duyệt comment hợp lệ, xóa comment không hay
Review code cho học viên

PROJECT CUỐI KHÓA

26 Làm dự án theo yêu cầu(website quản lý bất động sản) Video demo dự án
Giảng viên đưa ra đề tài cho học viên
Hướng dẩn sử dụng git để phân chia code hợp lý
Hướng dẫn sử dụng trello để quản lý task đang làm
Giảng viên quy định thời gian làm task, giám sát task làm của học viên
Review code cho học viên: clear, clean code
Hỗ trợ thiết kế hệ thống, cấu trúc dự án sao cho hợp lý