Dịch vụ Học java web cơ bản free Bài viết java web hay Học java cơ bản free Bài viết java hay Liên hệ

Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot

Mục tiêu series hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được cách sử dụng Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được các cú pháp để sử dụng Spring Data JPA

- Thao tác Spring Data JPA với các hệ quản trị CSDL: MySQL, SQL SERVER, PosgreSQL...

Danh sách video series hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot:

Tên bài học Link video Source code
Giới thiệu series  hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY

Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 1

XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 4 XEM TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ: